Regulamin


REGULAMIN


1. INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/. powyżej oraz następujących danych kontaktowych: 

1.2.1. serwis internetowy:  

https://qservice.drukisieciowe.pl/index.php?route=information/contact; 

https://qservice-premium.drukisieciowe.pl/index.php?route=information/contact; 

https://qservice-moto.drukisieciowe.pl/index.php?route=information/contact; 

https://perfectservice.drukisieciowe.pl/index.php?route=information/contact 

1.2.2. telefon: +48 55 621 21 21,

1.2.3. fax: +48 55 621 21 26.

1.3. W zakresie, w jakim:

1.3.1. niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.3.2. odnosi się on do relacji pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownika Zarejestrowanego – określa on warunki zawarcia umowy sprzedaży Towarów zamawianych przez Użytkownika Zarejestrowanego.

1.4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu. 


2. DEFINICJE

W Regulaminie pisane wielką literą pojęcia będą miały następujące znaczenie: 

2.1. „Cena” – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar, Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu. 

2.2. „Dzień Roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski. 

2.3. „Komentarz” – oznacza informacje (wypowiedzi) wprowadzane przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, zgodnie z pkt. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Serwisu (formularza znajdującego się pod opisem danego Towaru, w sekcji „Opinie”), Komentarze dotyczące danego Towaru. Komentarze przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (moderacji) przez Usługodawcę. W przypadku akceptacji danego Komentarza przez Usługodawcę zostanie on zamieszczony w ramach Serwisu, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”), pod którym znajduje się formularz wykorzystany przez Użytkownika do przesłania Komentarza. Regulaminu. Po akceptacji przez Usługodawcę Komentarz zamieszczany jest w Serwisie pod Towarem, którego dotyczy, w sekcji „Opinie”.

2.4. „Konto Użytkownika” – oznacza część Serwisu, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych w pkt. Usługę Serwisu – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu: Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego. 

2.5. „Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). 

2.6. „Koszyk” – oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży). 

2.7. „Numer Klienta IC”- oznacza numer, który otrzymuje klient Inter Cars S.A. po spełnieniu wymogów określonych odrębnie przez Inter Cars S.A. Numer Klienta IC jest wymagany do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.8. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

2.9. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: drukisieciowe.pl. 

2.10. „Sprzedawca” – podmiot zawierający umowę sprzedaży Towarów, tj. Jadwiga Kaczyńska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa CONTACT Jadwiga Kaczyńska, ul. Mikołaja Firleja 27, 82-300 Elbląg, NIP: 578-194-99-82, REGON: 280369231.

2.11. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu. 

2.12. „Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu (np. naklejki, wizytówki, plakaty), która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, która opatrzona została informacją „w magazynie” lub „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka) nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu. 

2.13. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. 

2.14. „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu, w sposób opisany w Regulaminie. 

2.15. „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi: Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.

2.16. „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/.

2.17. „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”. 

2.18. „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się 

w Serwisie zgodnie z postanowieniami pkt. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu). 

2.19. „Zamówienie” – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika Zarejestrowanego przy wykorzystaniu Serwisu, na Towary dostępne w Serwisie. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika Zarejestrowanego. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie. 


3. POSTANOWIENIA OGÓLNE (RODZAJ I ZAKRES USŁUG)

3.1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:

3.1.1. Usługę WWW – usługę polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL oraz możliwości wprowadzania Komentarzy i wykorzystania mechanizmów informatycznych Serwisu (funkcji Serwisu). Usługa WWW obejmuje w szczególności:

3.1.1.1. możliwość wyszukiwania i przeglądania powszechnie dostępnych podstron Serwisu (tj. podstron Serwisu, do których dostęp nie wymaga rejestracji i logowania), 

3.1.1.2. możliwość zapoznania się z opisem i zdjęciami Towarów zamieszczonymi na powszechnie dostępnych podstronach Serwisu, 

3.1.1.3. udostępnienie mechanizmów informatycznych Serwisu służących do składania Zamówień (elektronicznych formularzy itp.) oraz zamawiania Usług Rezerwacji (elektronicznych formularzy itp.), 

3.1.1.4. możliwość przeglądania Komentarzy zamieszczonych w ramach Serwisu,

3.1.1.5. możliwość wprowadzania Komentarzy przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w celu ich zamieszczenia w Serwisie na zasadach opisanych w pkt. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Serwisu (formularza znajdującego się pod opisem danego Towaru, w sekcji „Opinie”), Komentarze dotyczące danego Towaru. Komentarze przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (moderacji) przez Usługodawcę. W przypadku akceptacji danego Komentarza przez Usługodawcę zostanie on zamieszczony w ramach Serwisu, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”), pod którym znajduje się formularz wykorzystany przez Użytkownika do przesłania Komentarza. poniżej,

3.1.2. Usługę Serwisu – usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu: 

3.1.2.1. utrzymania Konta Użytkownika,

3.1.2.2. zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego możliwości:

3.1.2.2.1. zachowania swoich danych teleadresowych,

3.1.2.2.2. zmiany hasła autoryzującego dostęp do Konta Użytkownika,

3.1.2.2.3. dostępu do historii swoich zamówień i rezerwacji.

3.2. Usługa WWW dostępna jest dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji w Serwisie. Każdy Użytkownik może przeglądać i przeszukiwać powszechnie dostępne strony Serwisu.

3.3. Usługa Serwisu świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Korzystanie z Usługi Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu. 

3.4. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu (tj. wejścia do Serwisu). Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony na zasadach opisanych w pkt. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA Regulaminu i może zostać rozwiązana na zasadach opisanych w pkt. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU Regulaminu. 

3.6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu). 

3.7. Umowy o świadczenia poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim. 

3.8. Usługodawca informuje, że nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

3.9. W ramach korzystania z Usługi WWW Użytkownik może przesyłać przy wykorzystaniu funkcji Serwisu (formularza znajdującego się pod opisem danego Towaru, w sekcji „Opinie”), Komentarze dotyczące danego Towaru. Komentarze przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (moderacji) przez Usługodawcę. W przypadku akceptacji danego Komentarza przez Usługodawcę zostanie on zamieszczony w ramach Serwisu, pod opisem Towaru (w sekcji „Opinie”), pod którym znajduje się formularz wykorzystany przez Użytkownika do przesłania Komentarza. 

3.10. Komentarz zamieszczony w Serwisie zostanie oznaczony identyfikatorem Użytkownika. 


4. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH 

4.1. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści: 

4.1.1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

4.1.2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 

4.1.3. nawołujących do popełnienia przestępstwa, 

4.1.4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

4.2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie 

jest niezgodna z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt Usługodawcy, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@drukisieciowe.pl.

4.3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści. 

4.4. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu. 


5. WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA 

5.1. Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

5.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0., 

5.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

5.2. Postanowienie pkt Korzystanie z Usług, w tym korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: określają wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

5.3. Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. 

5.4. W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej.

5.5. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się na stronach: https://qservice.drukisieciowe.pl/polityka-prywatnosci; https://qservice-truck.drukisieciowe.pl/polityka-prywatnosci; https://qservice-moto.drukisieciowe.pl/polityka-prywatnosci; https://perfectservice.drukisieciowe.pl/polityka-prywatnosci.  

5.6. W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umowy Sprzedaży, dane przechowywane są w bazie danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu. 

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz poszczególnych Umów Sprzedaży następuje przez:

5.7.1. prezentację treści umowy w Serwisie pod adresem: https://qservice.drukisieciowe.pl/regulamin,  https://qservice-truck.drukisieciowe.pl/regulamin, https://qservice-moto.drukisieciowe.pl/regulamin, https://perfectservice.drukisieciowe.pl/regulamin;

5.7.2. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem;

5.7.3. pobranie przez użytkownika treści Regulaminu na dysk twardy.


6. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 

6.1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oraz aktywacja Konta Użytkownika następuje według następujących procedur:

6.1.1. Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu zawierającą formularz rejestracyjny; Informacje zamieszczone w Serwisie stanowią ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie,

6.1.2. Użytkownik wprowadza do formularza zamieszczonego w Serwisie swój Numer Klienta IC, Imię, Nazwisko, adres e-mail, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika, numer telefonu, fax, nazwę firmy, adres, oraz hasło, 

6.1.3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, 

6.1.4. Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu), 

6.1.5. poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu)

6.1.6. z chwilą przesłania powyżej opisanego formularza rejestracyjnego (tj. kliknięcie przycisku Zarejestruj się) zawarta zostaje pomiędzy osobą dokonująca rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a Usługodawcą umowa o świadczenie usługi Serwisu na zasadach wynikających z Regulaminu. Użytkownik może korzystać z Usługi Serwisu dopiero po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem aktywacji Konta Użytkownika przez Użytkownika,

6.1.7. po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę, Usługodawca weryfikuje Numer Klienta IC (weryfikuje, czy Użytkownika i Inter Cars S.A. łączy umowa sieciowa), a po pozytywnej weryfikacji Numeru Klienta IC przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika pocztę elektroniczną obejmującą prośbę o aktywację Konta Użytkownika; powyższa poczta elektroniczna zawiera przycisk z napisem „Aktywuj Konto”, stanowiący graficzny link aktywacyjny (odnośnik) do podstrony Serwisu.

6.1.8. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta Użytkownika zgodnie z instrukcją zamieszczoną w przesłanej pocztą elektroniczną prośbie o aktywację Konta Użytkownika,

6.1.9. aktywacja Konta Użytkownika przy pomocy przycisku „Aktywuj Konto” jest możliwa przez 72 godziny od przesłania Użytkownikowi poczty elektronicznej, po upływie powyższego terminu, Użytkownik nie będzie mógł poprzez kliknięcie na przycisk „Aktywuj Konto” dokonać aktywacji Konta Użytkownika. 

6.1.10. poprzez kliknięcie przycisku „Aktywuj Konto” oraz wywołanie podstrony Serwisu (obejmującej informację o aktywacji Konta Użytkownika) Użytkownik dokonuje aktywacji Konta Użytkownika,

6.1.11. w przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika Zarejestrowanego, lub inną osobę (innego Użytkownika Zarejestrowanego), System Informatyczny automatycznie powiadomi o tym Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika w Serwisie, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego, w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika. 

6.2. Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji identyfikatora (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Użytkownik Zarejestrowany może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika.

6.3. Osoba dokonująca rejestracji Użytkownika składa oświadczenie pod rygorem skutków prawnych, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. 

6.4. Wraz z dokonaniem rejestracji Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przekazywanie jego danych podanych w trakcie rejestracji Sprzedawcy na potrzeby zawarcia i obsługi umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Sprzedawcą.


7. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU 

7.1. Umowa o świadczenie Usługi Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.2. Użytkownik Zarejestrowany może:

7.2.1. w każdym momencie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Serwisu, składając Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy bez konieczności podania przyczyny, 

7.2.2. złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@drukisieciowe.pl. 

7.3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: 

7.3.1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego postanowienia Regulaminu, 

7.3.2. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego, w związku z korzystaniem z Usług Serwisu, przepisu prawa lub praw innych osób. 

7.4. Niezależnie od postanowienia pkt. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: 

7.4.1. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu w sposób naruszający dobre obyczaje, 

7.4.2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu, 

7.4.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego, 

7.4.4. likwidacji Serwisu lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu. 

7.5. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej, jak również w pkt. Niezależnie od postanowienia pkt. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej, Usługodawca może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. Niezależnie od postanowienia pkt. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Serwisu z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: powyżej. 

7.6. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Serwisu przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego wskazany w Koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika Zarejestrowanego po rejestracji) lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób. 

7.7. Z chwilą wygaśnięcia Umowy następuje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przechowywanych w ramach Konta Użytkownika. 


8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA (ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY)

8.1. Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Sprzedawcą zgodnie z poniższą procedurą. Usługodawca nie jest Stroną Umowy Sprzedaży ani w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za działania Sprzedawcy ani Użytkowników Zarejestrowanych  

8.2. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga rejestracji w Serwisie.

8.3. Użytkownik może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

8.4. Przedstawione w ramach Serwisu informacje o Towarach stanowią złożone przez Sprzedawcę zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

8.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach Serwisu (tj. kupna określonych Towarów przy wykorzystaniu Serwisu) następuje pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym (kupujący) i Sprzedawcą (sprzedający) zgodnie z następującą procedurą i zasadami: 

8.5.1. Użytkownik powinien zalogować się do Serwisu,

8.5.2. Użytkownik powinien wejść na podstronę Serwisu, na której prezentowany jest Towar, który zamierza kupić, a następnie wybrać Towar, dokonać jego personalizacji a następnie dodać go do Koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Do koszyka” znajdującego się pod informacjami szczegółowymi Towaru (personalizacją oraz ilością). Użytkownik może powtarzać powyższą czynność, dodając do Koszyka kolejne Towary. 

8.5.3. Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, które Użytkownik zamierza kupić, w dalszej kolejności, na kolejnych podstronach Serwisu, przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Użytkownik powinien:

8.5.3.1. wskazać miejsce dostawy na terenie Polski (adres), do jakiego ma zostać dostarczony Towar,

8.5.3.2. Użytkownik powinien wybrać sposób dostawy, spośród dostępnych w ramach Serwisu

8.5.3.3. wybrać sposób płatności, spośród dostępnych w ramach Serwisu,

8.5.3.4. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia, 

8.5.3.5. na podstronie Serwisu wyświetlane zostaje potwierdzenie Zamówienia, pod którym znajduje się przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

8.5.3.6. Użytkownik składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Poprzez złożenie Zamówienia Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru(ów) wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie,

8.5.3.7. po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Użytkownika (skutecznym przesłaniu formularza Zamówienia), wyświetlona zostaje podstrona Serwisu obejmująca potwierdzenie otrzymania Zamówienia (tj. potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Użytkownika), wskutek czego Użytkownik jest związany złożoną ofertą (Zamówieniem). Wyświetlenie na podstronie Serwisu potwierdzenia otrzymania Zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia Umowy Sprzedaży (nie stanowi przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika).

8.6. W przypadku istnienia możliwości zrealizowania Zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który złożył Zamówienie (podany w ramach rejestracji w Serwisie lub przy złożeniu Zamówienia) oświadczenie o przyjęciu Zamówienia. Przesłanie przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia, stanowi przyjęcie złożonej przez Użytkownika (w treści Zamówienia) oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści określonej Zamówieniem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin. Użytkownik składa Zamówienie zgodnie z powyżej opisaną procedurą przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, w tym poprzez wybór (oznaczenie) odpowiednich opcji oraz wprowadzenia danych do formularzy znajdujących się na kolejnych podstronach Serwisu.

8.7. Od chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, Użytkownik może dokonać zmiany złożonego Zamówienia lub wycofania Zamówienia wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.


9. MIEJSCE I ZASADY DOSTAWY TOWARU

9.1. Sprzedawca dostarcza Towar wyłącznie na terytorium Polski.

9.2. Towar zostanie dostarczony przez kuriera pod wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia adres na terytorium Polski. 

9.3. Towar dostarczony zostanie w terminie określonym dla danego Towaru, przy opisie danego Towaru zamieszczonym w Serwisie.


10. CENA, KOSZTY DOSTAWY 

10.1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży (Zamówienia), Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia obejmującego Cenę wszystkich Towarów stanowiących przedmiot danej Umowy Sprzedaży oraz Koszty Dostawy. 

10.2. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty Dostawy Towaru podawane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

10.3. Cena Towaru nie zawiera Kosztów Dostawy, których wysokość zależy od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy Towarów. 

10.4. Użytkownik może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy przed dostarczeniem Towaru (przedpłata) albo przy odbiorze zamówionego Towaru (tj. w chwili dostawy/odbioru Towaru). 

10.5. Jeżeli Użytkownik składając Zamówienie wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Przesyłka” (tj. dostarczenie Towaru kurierem), może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – z wykorzystaniem jednego ze sposobów wskazanych w ramach procedury składania Zamówienia, tj.:.

10.5.1. Przelewem internetowym z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej świadczonej przez osobę trzecią (np. Przelewy24, PAYU, etc.), albo

10.5.2. kartą płatniczą online (przedpłata), albo 

10.5.3. gotówką przy odbiorze Towaru dostarczonego przez kuriera. 

10.6. W przypadku opisanym w pkt. Jeżeli Użytkownik składając Zamówienie wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Przesyłka” (tj. dostarczenie Towaru kurierem), może dokonać zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy – wedle swego wyboru – z wykorzystaniem jednego ze sposobów wskazanych w ramach procedury składania Zamówienia, tj.:., Użytkownik dokonuje wyboru jednego ze sposobów zapłaty przy składaniu Zamówienia.

10.7. Użytkownik musi dokonać zapłaty przy wyborze jednego („tego samego”) sposobu płatności:

10.7.1. jeżeli kupuje wyłącznie jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny danego Towary oraz Kosztów Dostawy,

10.7.2. jeżeli kupuje więcej niż jeden Towar – Użytkownik może wybrać tylko jeden sposób płatności dotyczący całości Ceny wszystkich kupowanych Towarów oraz Kosztów Dostawy.

10.8. W celu dokonania płatności w sposób, o którym mowa w pkt. kartą płatniczą online (przedpłata), albo powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

10.9. Sprzedawca dostarcza Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik podał dane niezbędne do jej wystawienia.


11. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA) / REKLAMACJE TOWARÓW

11.1. W przypadku, gdy Towar ma wady, Użytkownik może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży chyba, że Sprzedawca nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego Towaru i bez dodatkowych kosztów obciążających Użytkownika wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie.

11.2. Użytkownik w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. 


12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

12.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.

12.2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym: 

12.2.1. Przesłana drogą elektroniczną na adres: kontakt@drukisieciowe.pl ,

12.2.2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/. Regulaminu.

12.3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.

12.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

12.5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000008734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/. Regulaminu.


13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY 

13.1. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

13.2. Łączna i całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu danej Umowy Sprzedaży ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży, o ile bezwzględnie przepisy nie stanowią inaczej. 

13.3. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w pkt. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej. – Łączna i całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu danej Umowy Sprzedaży ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży, o ile bezwzględnie przepisy nie stanowią inaczej. powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności.

13.4. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej. – Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w pkt. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem występującym w ramach danej Umowy jako przedsiębiorca, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy ograniczona zostaje do kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej. – Łączna i całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu danej Umowy Sprzedaży ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość ceny sprzedaży, o ile bezwzględnie przepisy nie stanowią inaczej. powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności. powyżej nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług oraz Umów Sprzedaży zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako Konsument.


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu. 

14.2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: 

14.2.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu, 

14.2.2. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego, 

14.2.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług, 

14.2.4. wprowadzenia odpłatności Usługi, 

14.2.5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Usługodawcy, 

14.2.6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z Usług,

14.2.7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

14.2.8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

14.2.9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

14.2.10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

14.2.11. zmiany opisanych w Regulaminie metod lub środków technicznych służących do wykrywania błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, składania Zamówień (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu i Umów Sprzedaży),

14.2.12. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,

14.2.13. zmiany danych Usługodawcy oraz Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

14.3. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikom Zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

14.4. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.